Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Občanské právo
Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.
AGENDA OBČANSKÉHO PRÁVA
právní poradenství, revize smluv, včetně právního zastupování před soudy
sepisování všech občanskoprávních smluv (zástavní smlouvy, věcná břemena, závěti apod.)
poskytování komplexních právních služeb v oblasti převodu nemovitostí a převodu členských podílů v družstevních bytech
bytové právo – nájmy, výpovědi, nájemní a podnájemní smlouvy apod.,
závazkové právo – vymáhání a správa pohledávek, zajištění závazku,
dědické právo,
náhrada škody,
věcná práva - (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo)
exekuce, návrhy na výkon rozhodnutí, zastupování v exekučních řízeních
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz